Patrick's Rare Books

Facsimile 1657 Dutch Bible, 1972

Facsimile 1657 Dutch Bible, 1972

Biblia, Dat Is: De gantsche H. Schristure, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Iarn 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelycke over-gest. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende Door Gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck; fauten en Mistellingen die in den Eersten Druck gevonden worden. T’Amsteldam, Gedruckt by de Weduwe wylen Paulus Aertsz van Ravesteyn: volgens ’tPlaccaet van de Heeren Staten van Hollandt en westyrieslandt, met consent van de Heeren Burgemeesteren der Stede. Anno 1657.  

 

Opnieuw uitgegeven door N. V. Uitgeverij “De Banier” te Utrecht Anno 1972. 

 

An imposing folio volume (measuring approximately 17½ x 11 x 5½ inches), in period-correct style, with blind stamped full leather, metal corners, and clasps. Raised bands on spine. Elegantly set in blackletter font with smaller font annotations set around the larger Biblical text. Full color bifolio plates. Ample margins. A few small ill-defined stains scattered about edges of text block but not penetrating into the margins. Interiorly, a clean, bright, and tight copy.

 

Facsimile of the State’s Bible of the Netherlands. The Synod of Dort commissioned a Dutch translation in 1618. Corrections and emendations followed in several versions but this family of Dutch Bibles became the standard version in its language. It is essentially among Dutch Bibles what the Luther version is among German Bibles and the King James Version is among English Bibles. 

$700.00Price